Vodné a stočné

SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD

Povinnost uzavřít smluvní vztah se týká odběratelů místních částí napojených na veřejný vodovod a kanalizaci, tedy pouze Častrova a Metánova.

Ve spolupráci s naším právníkem byl vytvořen návrh smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod, která plně odpovídá platné právní úpravě, a kde najdete jednoznačně definovaná práva a povinnosti obou smluvních stran.

S vlastním návrhem smlouvy i dalšími s ní souvisejícími dokumenty se můžete seznámit níže.

Ceník vodného a stočného včetně DPH (12%):

Vodné + Stočné Častrov a Metánov
Celkem: 60 Kč / m3
Vodné: 23 Kč / m3
Stočné: 37 Kč / m3

Ceny byly schváleny Zastupitelstvem obce Častrov č. 8 dne 7.12.2023, ustanovením č.
14/8/2023 a jsou platné na rok 2024.

Stočné Pelec, Ctiboř, Jakubín
Poplatek za trvale žijícího obyvatele: 402, 50 Kč
Poplatek za rekreační objekt: 402, 50 Kč.

Poplatek se týká pouze nemovitostí, které nemají svojí vlastní jímku bez přepadu (vlastnictví jímky bez přepadu je nutné doložit dokladem o pravidelném vyvážení jímky).

Kdy se poplatek hradí:

Po vyzvání, přibližně v říjnu, se provádějí samoodečty vodoměrů. Konečný stav vodoměru můžete sdělit telefonicky, e-mailem či osobně na obecním úřadě. Můžete také zaslat fotografii vodoměru na telefon či e-mail. Následně Vám bude zaslán platební předpis s celkovou spotřebou vody a výší poplatku, který máte uhradit.

Kde a jak se platí:

Bankovním převodem na účet obce č. 622 113 309/0800, variabilní symbol naleznete v platebním předpisu.
Hotově na Obecním úřadě Častrov.