Povinné informace

Standard ISVS: Povinně zveřejňované informace podle zák. 106/99. Sb

Oficiální název

Obec Častrov

Důvod a způsob založení

Obec Častrov vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících.

Organizační struktura

Obec Častrov

 • Zastupitelstvo obce Častrov
  • starosta obce
   • ekonom obce
  • místostarostka obce
  • místostarosta obce
  • finanční výbor
  • kontrolní výbor
Kontaktní spojení

Obec Častrov

Častrov čp.105, 394 63 Častrov

IČ: 00247987, DIČ: CZ00247987

telefon Obecního úřadu Častrov: 601 370 355

krizový telefon: 724 181 478

ID datové schránky: ctgbmkw

oficiální e-mail: obec@castrov.cz

e-mail starosta: starosta@castrov.cz

Adresa elektronické podatelny pro přijímání a odesílání datových zpráv s možností připojení uznávaného elektronického podpisu: podatelna@castrov.cz

Úřední hodiny: Pondělí a středa 8:00 – 17:00

číslo účtu: 622 113 309/0800

Další kontakty naleznete na stránkách obce www.castrov.cz

Seznamy hlavních dokumentů

Hlavní dokumenty naleznete zde:

Úřední deska obce

Usnesení zastupitelstva obce

Rozpočet obce

Vyhlášky a nařízení obce

Územní plán obce

Žádosti o informace
Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají:

Osobně písemně – v kanceláři Obecního úřadu Častrov (Častrov 105).

Zasláním poštou na adresu úřadu:

 • Obecní úřad Častrov
 • Častrov 105
 • 394 63 Častrov.

Zasláním žádosti do datové schránky obce (ctgbmkw).

E-mailem: obec@castrov.cz

elektronickým podáním – viz e-podatelna

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím – přehled lhůt a termínů

Lhůty
Odkaz na zveřejněnou informaci – § 6 odst. l) – 7 dnů
Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace – § 14 odst. 5, písm. b) – 7 dnů
Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu – § 14 odst.5, písm. c) – 7 dnů
Poskytnutí informace žadateli – § 14 odst. 5, písm. d) – 15 dnů
Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů – § 14 odst. 7) – 10 dnů
Rozhodnutí o odvolání – § 16 odst. 3) – 15 dnů
Upřesnění žádosti o informaci žadatele – § 14 odst. 5, písm. a) – 30 dnů
Lhůta pro stížnost žadatele, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6; kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo §14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti; kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací – § 16a odst. 3 – 30 dnů
Odvolání proti rozhodnutí – § 16 odst. 1) – 15 dnů

Termíny
Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2) – od 1.1.2001
Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) – od 1. 1. 2002


Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.


Kdo může o informaci požádat?


O informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá.


Kdo informaci poskytne?


Kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)


Kdy je podání informace povinným subjektem omezeno?

Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne.

 • Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.
 • Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím dle ust. § 17 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, resp. dle ust. § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytne.

Další omezení práva na informace

Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud:

 • se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu,
 • jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím, nebo
 • jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou unií, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněna uvedenými původci označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“ a v České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas.


Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud:

 • jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,
 • ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období, nebo
 • by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.

Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností.

Povinné subjekty dále neposkytnou informace o

 • probíhajícím trestním řízení,
 • rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků,
 • plnění úkolů zpravodajských služeb
 • přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu,
 • činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.

Povinný subjekt neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským (dále jen “právo autorské”) , je-li v držení

 • provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto vysílání provozují na základě zvláštních právních předpisů,
 • škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávací soustavy podle školského zákona a podle zákona o vysokých školách,
 • knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona,
 • Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci nebo spolupříjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje, nebo
 • kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou muzea, galerie, divadla, orchestry a další umělecké soubory.

Povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky.

Jak se o informaci žádá

 • Žádost o poskytnutí informace se podává
 • ústně, tj osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení nebo
 • písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Co musí písemná žádost obsahovat

 • označena („žádost dle informačního zákona“; „žádost dle z. č. 106/1999 Sb.“; „žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím“, apod.), tj., že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
 • musí v ní být určeno, kterému povinném subjektu je určena,
 • musí obsahovat u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště a u právnické osoby: název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla, která žádost podává. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
 • je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud elektronické adresy podatelny nejsou zveřejněny, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.
 • musí z ní být patrno o jakou informaci se žádá.
 • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, povinný subjekt posoudí ve smyslu ust. § 14 odst. 5 zákona žádost a:
  • brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
  • v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
  • v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

Jaký bude postup povinného subjektu

Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen “rozhodnutí o odmítnutí žádosti”), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.

Povinný subjekt žádost odloží, pokud:

 • se požadované informace nevztahují k jeho působnosti a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
 • bránil nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, povinný subjekt vyzval žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, avšak žadatel nevyhověl této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení.

Nevydá-li povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo pokud povinný subjekt žádost neodloží, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

Co když povinný subjekt žádosti nevyhoví?

 • pokud povinný subjekt, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
 • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

Komu se odvolání posílá?

 • odvolání se podává u subjektu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Kdo o odvolání rozhodne?

 • o odvolání rozhoduje orgán (příslušný krajský úřad), který je nejblíže nadřízeným povinného subjektu, který rozhodnutí vydal
 • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
 • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Příjem podání a podnětů

Viz podatelna

Přehled nejdůležitějších předpisů obce

Ústava České republiky
Listina základních práv a svobod

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město jedná a rozhoduje, patří tato platná znění ve znění pozdějších předpisů :

 • zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení)
 • zák. č. 500/2004 Sb., správní řád
 • zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
 • zák. č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a prov. vyhl. č. 64/2002
 • zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
 • zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
 • zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • zák. č. 254/2001 Sb., o vodách
 • zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon)
 • zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech
 • zák. č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti
 • zák. č. 463/1991 Sb., o životním minimu
 • zák. č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
 • zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a prováděcí vyhl. č. 207/2001
 • zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a prov. vyhl. č. 177/2000
 • zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích
 • zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
 • zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
 • zák. č. 65/1965 Sb., zákoník práce
 • zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • Platné obecně závazné vyhlášky obce
 • Usnesení zastupitelstev

Vlastní vydané právní předpisy:

Jedná se zejména o obecné závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů a jsou zveřejňované ve sbírce právních předpisů. Kromě toho se dále jedná například o vnitřní směrnice, řády (jednací, či organizační), stanovy, apod.

Sazebník úhrad za poskytování informací

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací a to za cenu skutečných nákladů.

Licenční smlouvy

V současné době nejsou pro Obec Častrov poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Výroční zprávy

Za předchozí 2 roky nebyla obdržena ani jedna žádost dle zákon č. 106/1999 Sb.

Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Naleznete na portálu veřejné správy.

Seznam organizací

Naleznete zde: Organizace zřizované obcí – obce Častrov

Poskytnuté informace

Za poslední roky nebyly poskytnuty žádné informace na základě zákona č. 106/1999 Sb.

Opravné prostředky

Odvolání (viz bod žádost o informace)

Stížnost

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen “stížnost”) může podat žadatel,

 1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
 2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
 3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
 4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
 •  Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
 • Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
  1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
  2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
 • O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
 •  Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 •  Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.